สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สรุปข้อมูล ประจำปี 2563
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบายประเมินความพึงพอใจ
1กลุ่มอำนวยการ3 - 33.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ดีมากhttp://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
2กลุ่มนโยบายและแผน - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
4กลุ่มบริหารงานบุคคล - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
7หน่วยตรวจสอบภายใน - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
9กลุ่มกฎหมายและนิติกร - -0-http://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3 - 33.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ดีมากhttp://web.phayao2.go.th/index.php?idx=
รวม3 - 33.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ดีมาก


ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒