การประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2