การรับสม้ครคัดเลือกบุคคลการรับประเมินผลงานเพื่อเลืื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรครูและและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย)