ผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2