ค้นหาข้อมูล

วิธีการตรวจสอบผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน :
1. ให้พิมพ์รหัสบัตรประชาชนจำนวน 13 ตัว ลงในช่องค้นหา จากนั้นรอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลผลการเลื่อนเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ
2. เมื่อปรากฎข้อมูลให้กดปุ่มรับทราบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน เพื่อยืนยันความถูกต้อง
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
   ล้างค่า