หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้บริหาร สพป.พะเยา เขต 2

Slider

ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม

Slider

ทำเนียบบุคลากร

Slider

ทำเนียบศึกษานิเทศก์

Slider
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

-  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พ.ศ. 2563-2565 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

-  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี
แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

มาตราฐานการให้บริการ

DL-ICT
แผน
ส่งเสริม
อำนวยการ
การเงิน
บุคคล
นิเทศฯ
กฎหมาย
พัฒนาครู
ตรวจสอบ
DL-ICT
แผน
ส่งเสริม
อำนวยการ
การเงิน
บุคคล
นิเทศฯ
กฎหมาย
พัฒนาครู
ตรวจสอบ

ประกาศสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

โปรแกรมพื้นฐานสถานศึกษา