วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

 “ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพได้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาเท่าเทียม ทั่วถึง ลดความเหล่ี่ยมล้ำ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานและตนเอง

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและบูรณาการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา